Công ty CP xây dựng nền móng Long Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 23/4/2016, công ty CP xây dựng nền móng Long Giang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham gia của đại diện cổ đông sở hữu 100% số cổ phần công ty.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2016,  kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án tăng vốn năm 2016.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, hoạt động sản xuất  kinh doanh năm 2015 của công ty đã đạt một số kết quả đáng khích lệ, với doanh thu tăng 160,6%  và lợi nhuận tăng 133% so với năm 2014.

Kế hoạch năm 2016  dự kiến doanh thu của công ty sẽ tăng so với 2015 là 33%, Ban điều hành công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ hết sức nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 từng bước  tiếp tục phát triển công ty một cách bên vững.

Một số hình ảnh tại đại hội

dhcd-2016-01 dhcd-2016-02 dhcd-2016-03